WVGGZ

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGz). Deze wet is bedoeld voor situaties waarin verplichte zorg nodig is voor mensen met psychiatrische problemen. Zulke verplichte zorg wordt niet zomaar gegeven. Dit kan alleen als een psychische stoornis ernstig nadeel veroorzaakt voor de persoon zelf, voor andere mensen, of wanneer er andere schade kan ontstaan. Bovendien moet dit ernstig nadeel niet met vrijwillige zorg te voorkomen zijn.

De WVGGZ kent twee maatregelen. De crisismaatregel; deze is bedoeld voor acute situaties. Hierover besluit de burgemeester. En de zorgmachtiging; deze is bedoeld voor situaties waarin er meer tijd is voor een zorgvuldige beoordeling. Hierover besluit de rechter. De WVGGz regelt ook de rechten en plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben. En de mogelijkheden voor de betrokkenen, familie en naaste(n) om mee te praten over die zorg. Als het kan krijgt de gemelde persoon de verplichte zorg aan huis. Als dat niet mogelijk is gaat hij/zij naar een zorginstelling. De zorgmachtiging kan de eerste keer voor maximaal zes maanden gegeven worden. De procedure tot aan een zorgmachtiging kent verschillende stappen. Het kan een paar maanden duren totdat deze wordt uitgesproken. Als een zorgmachtiging wordt aangevraagd, is er voor de betrokkenen onafhankelijke ondersteuning beschikbaar door de stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg. Voor familie en naasten is ondersteuning door een familievertrouwenspersoon mogelijk. Uitgebreide informatie over de WVGGz kunt u hier vinden. Iedereen kan een melding doen als hij/zij vindt dat iemand verplichte psychische zorg nodig heeft. Het meldpunt hiervoor in de regio ’s-Hertogenbosch, de Bommelerwaard en de Meierij is bij Farent, sociaal werk. Het telefoonnummer hiervan is 088-0237500. Zij nemen de melding aan, bespreken de verwachtingen van de melder en geven informatie over het vervolg.

Als de melder vindt dat een zorgmachtiging op z’n plaats is, is de volgende stap dat er een verkennend onderzoek wordt uitgevoerd. Dit gebeurt in deze regio door het CvTB. Voor dit onderzoek heeft het CvTB twee weken de tijd. Het verkennend onderzoek is bedoeld om te bepalen of er echt ernstig nadeel is en of dit komt door een psychische stoornis. Van dit onderzoek wordt binnen twee weken een verslag gemaakt. Dan wordt ook besloten of er een zorgmachtiging wordt aangevraagd bij de Officier van Justitie of niet. Dit gebeurt alleen als aan alle voorwaarden hiervoor is voldaan. De officier van justitie beslist daarna over het vervolg. Dit vervolg kan zijn dat er aan een zorginstelling gevraagd wordt om een zorgplan voor verplichte zorg te maken. Uiteindelijk beslist de rechter of er een zorgmachtiging komt.

In het verkennend onderzoek kijkt het CvTB naar de situatie die gemeld is, welke problemen er spelen, of de gemelde persoon al zorg krijgt en of er al eerder zorg geweest is. Ook praat het CvTB met de persoon over wie de melding gaat. Dit contact is om te horen wat deze er zelf van vindt. En om te bespreken of verplichte zorg echt nodig is. Hiervoor wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de problemen met vrijwillige zorg aan te pakken. Om een goed beeld te krijgen praat het CvTB liefst ook met familie en naaste(n).